«نویسندگی خلاق» (Creative Writing) یک میان‌رشته است. جایی در میانه‌ی علومِ شناختی، روان‌شناسی، نظریه‌ی ادبی و ادبیات. نقطۀ شروعی دلچسب برای آن‌ها که تازه‌کارند، و پیش‌نهادهایی برای حرفه‌ای‌ها در زمینه‌ی شکستن عادت‌های زبانی و کاهش بن‌بست‌های ایده.